A weblapunk cookie-kat (sütiket) használ, a magasabb vásárlói élmény eléréséhez. A  cookie-k használatával célunk, a minél személyre szabottabb ajánlatok összeállítása. A szabályzatról bővebben a Adatvédelmi nyilatkozatban  tájékozódhat tovább.

Termékek Menü

Nyereményjáték szabályzat

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 

A jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban, mint „Nyereményjáték Szabályzat a szervező (a továbbiakban, mint „Szervező”) által a Szervező Facebook  oldalán  (https://www.facebook.com/mosogatok.hu / időről időre meghirdetett nyereményjátékára vonatozik („Nyereményjáték poszt”).

 

Név: Minker Kft

Székhely: 1074 Budapest Alsóerdősor u .32

Cégjegyzékszám:01-09 877937

Adószám: 13878760-2-42

Facebook oldal: https://www.facebook.com/mosogatok/notifications/

E-mail: info@minker.hu

 

2. A részvétel feltételei

2.1. A Nyereményjátékban a felhívásban megadott időtartamban a Nyereményjátékban feltett kérdésekre vagy felhívásra a Szervező Facebook és Instagram oldalain (https://www.facebook.com/mosogatok.hu/ közzétett Nyereményjáték poszt alá, kommentben megadott válasszal lehet részt venni. A megfejtést elküldő / kommentező (a továbbiakban, mint „Játékos”) a válasz megadásával magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Nyereményjáték Szabályzatot. A Szervező a Nyereményjáték posztot a Facebook oldalon bejegyzésként jeleníti meg, a Nyereményjáték kezdetét jelezve (amennyiben az előre nem lett közzé téve). A Szervező nyilvános üzenetei (posztok) tartalmazzák a megválaszolásra váró kérdéseket / játékra történő felhívást, valamint linket a Nyereményjáték Szabályzathoz.

2.2. A Nyereményjátékban részt vehet minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Nyereményjátékban nem vehetnek részt: (i) a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont); a nyerő termékek gyártásában, csomagolásában, a játék szervezésében és megvalósításában bármilyen módon közreműködők és ezek alkalmazottai, valamint értékesítési partnerei és ezek alkalmazottai, illetve az alkalmazottak hozzátartozó; (ii) a Nyeremény Partner tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél vagy megpróbál visszaélni.

2.3. A Nyereményjáték időtartamának lejártát követően küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. A komment elküldését követően a Játékos által szerkesztett kommentek érvénytelenek. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a kommentjét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a kommentjét törölje, a komment törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja.

A nyereményjáték időtartalma : 2019.05.22- 05.28

A sorsolás időpontja : 2019.05.29

3. Sorsolás menete

3.1. A Nyereményjáték nyereményét a közzétett nyilvános felhívás/bejegyzés tartalmazza. A felhasznált fényképek csak illusztrációk, a nyeremény azoktól eltérhet. A nyereményt esetenként harmadik fél („Nyeremény Partner”) ajánlhatja fel. Nyereménycsomag esetén a tartalmának megváltoztatási jogát a Nyeremény Partner fenntartja. A szervező fenntartja a jogot, hogy érdekkörén kívül eső esemény miatt, amely előre nem látható okból következik be, a bejelentett nyeremények helyett azonos vagy nagyobb értékűeket ajánljon fel.

3.2. A Szervező a nyereményt a helyes választ / kommentet elküldő Játékosok között véletlenszerű sorsolás alapján sorsolja. A sorsolásban az adott forduló kérdésére/felhívására (amennyiben több fordulós a Nyereményjáték) helyes választ adók / kommentezők kerülnek be. A sorsolásra a Szervező székhelyén kerül sor a Nyereményjáték poszt kihirdetését követő 15 munkanapon belül. A nyereményjáték jellegétől függően, a Szervező a sorsolásra három tagú zsűrit is kijelölhet a nyereményjáték felhívásban teljesített feladat értékelése és a nyertesek kiválasztására. A zsűri tagjait a Szervező a posztban közzéteszi. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó fizetési kötelezettségnek a nyertes Játékos köteles eleget tenni.

3.3. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel a nyeremény átadása érdekében, (így különösen ha a 7. pontban meghatározott határidőn belül nem küldi meg a Szervező részére a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat), vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére Ha sem a második pótnyertes sem felel meg a Szabályzatban előírtaknak vagy a kapcsolatfelvétel sikertelen, a nyeremény sorsolása eredménytelen.

3.4. A Szervező a Nyereményjáték nyertesét a Facebook és/vagy Instagram oldalán közzéteszi, közölve a nyertes Facebook és/vagy Instagram profilján feltüntetett nevét. A nyertes ezen személyes adatainak az előzőek szerinti nyilvánosságra hozásához hozzájárul. A Szervező a nyertesekkel az eredményt a kommentre adott válaszával vagy privát üzenetben közli, amelyben felhívja a nyertest, hogy a Facebookon és/vagy Instagramon privát üzenetben küldje meg a Szervező részére a nevét, postacímét és telefonszámát. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül válaszolniuk kell a Szervezőnek. Amennyiben a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel a megadott határidőn belül, a Nyertes elismeri, hogy sem a Szervező, sem a Nyereményjáték Partner nem köteles a Nyereményt biztosítani; valamint az eredmény kihirdetését követő 30 napon belül, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, a Nyereményre már nem lesz jogosult.

 

 

4. Nyeremény átadása

4.1. A nyereményt a Szervező az eredményhirdetést követő 30 napon belül adja át a nyertesnek, futárszolgálat vagy postai kézbesítés útján a nyertes által megadott címre, vagy e-mail útján, a nyeremény jellegétől és a Szervező kizárólagos döntésétől függően. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes jogosult, e jog nem ruházható át. Azokat a nyertes nem kifogásolhatja, azok cseréjét nem kérhetik és pénzre nem válthatók át semmilyen okból. Ha a nyertes e határidőn belül a nyereményt nem kapja kézhez, köteles ezt haladéktalanul jelezni a Szervező részére. A nyertes tudomásul veszi, hogy késedelmes értesítés esetén sem a Szervező, sem a Nyereményjáték Partner nem felelős a nyeremény rendelkezésre állásáért, valamint kézbesítéséért. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép.

 

5. Adatvédelem

5.1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel, illetve – a Nyereményjáték megnyerése esetén – további személyes adatai megküldésével automatikusan és önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatai a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a Nyereményjátékban való részvétel céljából. Az adatkezelő megegyezik a Szervezővel. A promóciós játék keretében történő adatkezelés célja a Minker Kft. és az általa forgalmazott termékek promóciója a nyereménysorsolásokon keresztül, amely alapján a Minker Kft.a játékosok által megadott adatokat a nyereménysorsolások lebonyolítása érdekében kezelheti. A Minker Kft.a személyes adatokat az érintettek hozzájárulásával kezeli az Info tv. 5.§ (1) bek. és a 20.§ (1) bek. alapján (tájékozott hozzájárulás). Ha az érintett személy a Nyereményjáték szabályzatot elfogadja és a játékban részt vesz, akkor a jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez is hozzájárul. Jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez történő hozzájárulását a Facebook poszt alatti kommenteléssel fogadja el a játékos. Az Info tv. 3. § 2. pontja alapján személyes adatnak minősül az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés is. A nyereményjáték során kisorsolt nyertesnek, a nyeremény átadása céljából és a nyeremény jellegétől függően az alábbi adatokat szükséges megadnia: teljes név, e-mail cím, telefonszám (mobil), cím

5.2.A kezelt adatok köre az adatkezelés jelen nyilatkozat fenti pontban megjelölt célokhoz igazodik, azok eléréséhez elengedhetetlenül szükséges és az adatkezelés a célok eléréshez szükséges mértékű.

5.3. A nyereménysorsolások lebonyolítása érdekében történő adatkezelés időtartama a Játékszabályzat szerint kisorsolt összes nyeremény nyertesek részére történő átadásának napja, de legkésőbb az átadástól számított egy év.

5.4. A Minker Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó adatkezelés minden lényeges körülményéről. A Minker Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelme esetén írásban – adja meg a tájékoztatást. Amennyiben az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, a tájékoztatás ingyenes. Az érintett jogosult továbbá a személyes adatai törlését kérni, illetve megilleti a tiltakozás joga.

5.5. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat, illetve adatvédelmi jogsértés esetén bírósági utat is igénybe vehet.

 

6. A Szervező felelőssége

6.1. A Szervező nem vállal felelősséget:

  • A helytelen válasz megadásáért, név, értesítési vagy szállítási cím helytelen vagy pontatlan megadásáért, értesítési vagy szállítási késedelemért. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Nyereményjáték során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli,
  • A nyeremény hibáiért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják,
  • Bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget, - ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.
  • A nyereményekkel kapcsolatos szavatossági vagy késedelmes teljesítésből eredő igényeket illetően azzal, hogy az ajándék gyártója/forgalmazója által vállalt jótállást, szavatosságot a nyertes érvényesítheti.

6.2. A nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

6.3. A Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

6.4. A Játékosok kötelesek együttműködni a szervezővel a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, ezzel kapcsolatosan a Szervezőt felelősség nem terheli. Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja

 

7. Egyéb rendelkezések

7.1. A szervező jelen Szabályzat változtatásának, illetve a nyereményjáték megszüntetésének jogát fenntartja és vállalja, hogy amennyiben jelen szabályzat bármely része a nyereményjáték időtartama alatt módosul, vagy a nyereményjáték megszüntetésre kerül, akkor a módosított játékszabályzatot- a módosítások megjelölése mellett- vagy a megszüntetés tényét a Facebook és/vagy Instagram oldalán haladéktalanul közzéteszi. A nyereményjátékban résztvevő játékosok a részvétellel tudomásul veszik, hogy az esetleges módosításokról külön értesítést nem kapnak és a saját felelősségük az esetleges módosításokról a fenti oldalon megfelelően tájékozódni.

7.2. A Nyereményjátékot a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatta, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. A Facebook és az Instagram a Nyereményjátékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.

7.3. Szervező fenntartja magának a jogot jelen Nyereményjáték Szabályzat módosítására, illetve kiegészítésére.

 

Baja, 2019.05.22.